ადმინისტრაცია

ინგა მანაშერიძე

დირექტორი

ირაკლი მანაშერიძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ნაზო წიბლიაშვილი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

ლიანა ბინიაშვილი

სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

თამარ კანდელაკი

საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

დარეჯან სებისკვერაძე

ფინანსური მენეჯერი

გოჩა ყარმაზანაშვილი

უსაფრთხოებdის სამსახურის უფროსი

როზა გოგოლაძე

ბიბლიოთეკარი