მისია, ხედვა და ღირებულებები

მისია

ინტერბიზნესის აკადემია აცნობიერებს, რომ განათლება წარმოადგენს საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობას, ამიტომ მისი მისიაა:პროფესიული პროგრამების განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებელების ჩართულობითა და განათლებაზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, მოამზადოს მუდმივად ცვალებადი შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტირებული კვალიფიციური კადრი. ხელი შეუწყოს ინდივიდის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში განათლების მიღების შესაძლებლობას, დასაქმებას და თვითდასაქმებას.

ხედვა

2030 წლისთვის აკადემია პროფესიული განათლების სივრცეში მყარადაა დამკვიდრებული და კურსდამთავრებულთა უმრავლესობა დასაქმებულია პარტნიორი-დამსაქმებლების მიერ.

ღირებულებები
  • საგანმანათლებლო სივრცეში საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება.
  • მოსახლეობის ყველა ფენის წარმომადგენლისათვის პროფესიული განათლებისსრულყოფილი სერვისის მიწოდება: საჯაროობა, თანასწორობა და სამართლიანობა.
  • პარტნიორ - დამსაქმებლებთა სასწავლო/პრაქტიკულ პროცესში ჩართულობა, კურსდამთავრებულთა დასაქმებით.
  • აკადემიის ყველა სტრუქტურული ერთეულის გუნდური მუშაობა.