პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ახალი სტანდარტებს განხილვა

27 და 28 სექტემბერს პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისგან მახორციელებელ კერძო და საჯარო დაწესებულებებთან ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების და პროცედურების პროექტი განიხილა. საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ,რომლის ძალაში შესვლასთან ერთად პროფესიული განათლების სისტემა ახალს ტანდარტებზე გადავა. განხილვას ესწრებოდნენ აკადემიის დირექტორი ქ-ნიინგა მანაშერიძე და ხარისხის უზურუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი ქ-ნი ნაზი წიბლიაშვილი.

2018-10-01